Vedtægter

Navn og hjemsted

§ 1.

Vandværket, der er stiftet den 24. oktober 1911, er et a.m.b.a. (andelsselskab med begrænset ansvar). Navnet er Nielstrup Vandværk- hjemmehørende i Faxe Kommune.

Formål

§2

Selskabets formål er, i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov og det for vandværket fastsatte regulativ, at forsyne ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand, samt at varetage medlemmernes fælles interesser i vandforsyningsspørgsmål med deraf afledte forhold.

Medlemmer

§3

Enhver, der har tinglyst adkomst til fast ejendom i forsyningsområdet, kan blive medlem af selskabet. For ejendomme, der er opdelt i ejerlejligheder, er det ejerne af de enkelte lejligheder, der er medlem, med mindre andet er tinglyst på ejendommen.

Medlemmernes rettigheder

§4

Selskabets medlemmer har ret til at blive forsynet med vand på de i regulativet fastsatte vilkår. Ved optagelse udleveres vedtægter, regulativ og gældende takstblad.

Medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt

§5

For enhver af selskabets forpligtelser hæfter medlemmerne alene med den i selskabet indskudte kapital. Ethvert medlem indtræder med alle de rettigheder og forpligtelser, der fremgår af Faxe Kommunes fællesregulativ for private vandværker samt af vandværkets takstblad.

Såfremt et medlem overdrager sin ejendom, er medlemmet – ved dødsfald medlemmets bo- forpligtet til at drage omsorg for, at den nye ejer indtræder i medlemmets forpligtelser overfor selskabet. Når selskabet modtager underretning om ejerskifte, ophører medlemmets rettigheder og forpligtelser overfor selskabet.

Udtræden af selskabet

§6

Udtræden af selskabet, på anden måde end ved ejerskifte, kan kun ske ved ejendommens nedlæggelse (sletning som selvstændigt matr. nr.) i forbindelse med ekspropriation, ændring af vandforsyningsplan o. l., forudsat vandforbrugende virksomhed ophører. Før udtræden kan finde sted, skal ejendommens stikledning afbrydes ved forsyningsledningen på ejerens bekostning, ligesom medlemmets andel af selskabets gæld (jf. §5) skal indbetales. Ved udtræden kan der ikke udbetales eller udloddes andel i selskabets formue, ligesom evt. omkostninger afholdes af medlemmet.

Levering til ikke-medlemmer (købere)

§7

Institutioner – som ifølge deres natur – eller ejere af enkelte ejendomme – som ifølge særlige omstændigheder – ikke kan være medlemmer, vil mod en af bestyrelsen fastsat afgift kunne få leveret vand. Sådanne købere skal forpligte sig til, at overholde vandværkets regulativ samt vedtægternes bestemmelser, bortset fra bestemmelserne om andelsret og hæftelse. Det samme gælder andre distributionsforeninger, der helt eller delvis dækker deres leverancepligt ved køb fra selskabet. Hvis købere ikke, eller kun delvist afkræves tilslutningsbidrag, kan afgiften tillægges et beløb svarende til forrentning og afskrivning af hovedanlægsbidrag og ikke betalt del af ledningstilsvar.

Anlæg

§8

Selskabets vandværk består af boring, behandlingsanlæg, pumper samt hoved- og forsyningsledninger. Selskabet har ejendomsretten til hele forsyningsnettet inkl. stikledning frem til stophane/målerbrønd. Pligten til vedligeholdelse til og med målerbrønd ligger hos vandværket. Efter målerbrønden er det medlemmets ansvar.

Ledninger over privat grund

§9

Selskabet er berettiget til at føre ledninger over medlemmernes ejendomme, så vidt muligt kun på tidspunkter, hvor det forvolder mindst gene. Nødvendige reparationer skal dog kunne udføres til enhver tid. Såfremt der ved arbejder af denne art forårsages påviselig skade, betaler selskabet en efter bestyrelsens skøn rimelig erstatning. Bestyrelsen kan fastsætte almindeligt gældende regler for beregningen af denne erstatning. Grundejeren er dog berettiget til at forlange erstatningen fastsat ved voldgift.

Retten til sådanne ledningers anlæg og vedligeholdelse skal sikres ved en på ejendommen tinglyst deklaration. Selskabet afholder de hermed forbundne udgifter. Skulle det undtagelsesvist vise sig formålstjenligt for en andelshaver, at føre sin jordledning over en anden andelshavers grund, er denne forpligtet til at tåle dette, hvis bestyrelsen finder det rimeligt og på betingelse af, at der tinglyses deklaration om ledningens placering samt adgang til dens reparation og vedligeholdelse, alt for den interesseredes regning. Deklarationen skal godkendes af bestyrelsen.

Indskrænkninger i vandleverancen

§10

Bestyrelsen afgør i hvilken udstrækning og på hvilke betingelser havevanding må finde sted.

Ved etablering af swimmingpools og lignende, forbrug af vand ud over til normale formål skal der indhentes tilladelse hos bestyrelsen m.h.t. opstart.

Generalforsamling

§11

Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned. Indkaldelse til generalforsamlinger, såvel ordinære som ekstraordinære, sker med mindst 14 dages varsel ved særskilt meddelelse til hvert enkelt medlem eller med annonce i dagspressen.

Forslag, som ikke er påført dagsordenen, vil ikke kunne komme til afgørelse, hvorfor evt. forslag fra medlemmerne til den ordinære generalforsamling skal afgives til bestyrelsens formand inden d. 15. i forudgående måned. Sådanne forslag skal udsendes sammen med indkaldelsen. På den ordinære generalforsamling foretages flg.:

Valg af dirigent

Beretning om det forløbne år.

Det reviderede regnskab samt budget for det kommende år forelægges til godkendelse.

Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.

Valg af revisorer og suppleant.

Behandling af indkomne forslag.

Eventuelt.

Revisorer og suppleant kan genvælges. Bestyrelsen kan herudover antage statsautoriseret / registreret revisor. I så tilfælde vælges kun én kritisk revisor.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 25% af medlemmerne til bestyrelsen fremsætter skriftligt forlangende herom, ledsaget af en skriftlig dagsorden. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes inden 2 måneder efter modtagelsen af begæringen, og dagsordenen skal udsendes med indkaldelsen.

Over det på generalforsamlingen passerede indføres et resume i en dertil af bestyrelsen autoriseret protokol, der underskrives af dirigenten.

Stemmeret og afstemninger

§12

Intet medlem har mere end 1 stemme pr. ejendom. Der kan stemmes ved fuldmagt, men intet medlem kan repræsentere mere end 1 fuldmagt. Ethvert medlem kan kræve hemmelig afstemning ved personvalg.

Såvel på ordinær som ekstraordinær generalforsamling træffes afgørelser ved simpel stemmeflerhed. Dog kræves der til beslutninger om vedtægtsændringer mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

Bestyrelsen

§13

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, valgt af medlemmerne for 3 år ad gangen, idet der på år med valg på den ordinære generalforsamling afgår skiftevis 2 og 3 medlemmer. Efter valg i 2020 vil der ikke være valg i 2021-2024 osv. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig selv. Den er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

Bestyrelsen har ret til godtgørelse efter statens regler for påkrævede rejser vedrørende selskabet. Bestyrelsen er ansvarlig for den daglige drift i overensstemmelse med vedtægterne og gældende regulativ og kan for selskabets regning antage personale i fornødent omfang samt afholde de efter dens eget skøn nødvendige udgifter til administration, reparation og vedligeholdelse. Herudover har bestyrelsen ansvaret for registrering, anmeldelse og præsentation af regnskab m.v. over for gældende lovgivning, herunder i de tilfælde, hvor selskabet uden tidligere at have været forpligtet måtte falde ind under sådanne lovkrav.

Den har ansvar for regnskabsførelsen og opstiller årsregnskab og budget.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, og fører forhandlingsprotokol, der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Ved afgang fra bestyrelsen indtræder en suppleant. Sådanne bestyrelsesmedlemmer indtræder i det afgående medlems resterende valgperiode.

Tegningsret

§14

Selskabet tegnes af formanden i forening med et bestyrelsesmedlem.

Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og ved udstedelse af gældsbeviser kræves dog hele bestyrelsens underskrift, samt godkendelse på en generalforsamling.

Bestyrelsen kan udstede fuldmagt vedrørende anvisning af udgifter i forbindelse med den daglige drift. Alle regninger skal inden udbetaling være attesterede af et medlem af bestyrelsen, jf. dennes forretningsorden.

Regnskabet

§15

Selskabets regnskabsår er kalenderåret.

Den årlige overdækning, der måtte fremkomme efter forsvarlige afskrivninger, kan ikke udbetales til medlemmerne. Overdækning kan søges nedbragt ved investeringer i anlægget samt forbedringer i øvrigt.

Revision af regnskabet foretages af de valgte revisorer.

Årsregnskabet underskrives af revisorer og bestyrelse.

Opløsning

§16

Opløsning kan kun besluttes, såfremt ¾ af samtlige stemmeberettigede stemmer derfor. Dersom opløsningen ville kunne ske uden indskrænkning i forsyningsmulighederne f.eks. ved fusion med et andet vandværk eller kommunal overtagelse, kan opløsningen dog besluttes efter de i §12 angivne bestemmelser vedrørende vedtægtsændringer. Den opløsende generalforsamling træffer afgørelse om eventuelle aktivers anvendelse. En eventuel overdækning kan ikke udbetales til medlemmerne, men kan overføres til et andet selskab, som driver vandværk.

Ikrafttræden

§17

Selskabets vedtægter blev ændret den 21. februar 1989 med ikrafttræden 1. marts 1989. 

Selskabets vedtægter blev ændret den 29. februar 1996.

Selskabets vedtægter blev ændret 22. marts 2018 med ikrafttræden samme dato.