Årsregnskab

Årsrapport 2022

Stamoplysninger

Nielstrup Vandværk

Bestyrelse
Formand Brian Lauridsen
Næstformand Peter Pedersen
Bestyrelsesmedlem Michael Jensen
Bestyrelsesmedlem Henrik Pommergaard Hansen
Bestyrelsesmedlem Maria Jensen

Revision
Østdansk Landboforening
Center Allé 6
4683 Rønnede

Godkendt på generalforsamlingen 23/3-2023

Dirigent: Peter Pedersen

Resultatopgørelse for 2022
RealiseretRealiseretBudgettal
(ej reviderede)
2022202220222023
Notekr.t.kr.t.krt.kr
Nettoomsætning1155.54788175169
Produktions-omkostninger2-66.376-28-68-64
Bruttoresultat90.17260107105
Distributions-omkostninger3-18.113-18-23-23
Administrations-omkostninger4-69.405-40-87-82
Resultat af primær drift2.6542-30
Andre driftsindtægter50000
Resultat før finansielle poster2.6542-30
Finansielle indtægter60000
Finansielle omkostninger7-2.654-2-30
Årets resultat0000
Balance pr. 31 december 2022
20222021
AktiverNotekr.t.kr
Grunde og bygninger821.97023
Inventar og installationer254.930270
Ledningsnet74.91376
Materielle anlægsaktiver351.813369
Anlægsaktiver i alt351.813369
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser95.0965
Andre tilgodehavender1000
Periodeafgræns-ningsposter00
Tilgodehavender i alt5.0965
Værdipapirer1100
Likvide beholdninger
Møns bank283.456366
Anden bank00
Likvide beholdninger i alt283.456366
Aktiver i alt640.365740
Balance pr. 31. december 2021
20212022
PassiverNotekr.t.kr.
Overdækning13538.124619
Gæld til finansielle institutter1400
Leverandører af varer og tjenesteydelser15102.241121
Gældsforplig-tigelser i alt102.241121
Passiver640.365740
Pantsætninger og sikkerheds-stillelelserIngen aktuelleIngen aktuelle
Noter til resultatopgørelsen for 2022BudgetBudget
2022202120222023
kr.t.kr.t.krt.kr
Note 1 Netto omsætning
Fast afgift38.188383853
Kubikmeterafgift0000
Salg vand36.612343437
Køb vand-3.283-3-3-3
Tilslutningsbidrag0000
Gebyrer m. moms0000
Gebyrer u. moms1.300002
Indtægt åbning/ lukning vand973000
Under/overdækning81.7571919680
Netto omsætning i alt155.54788175169
Note 2 Produktionsomkostninger
Vedligeholdelse bygninger0055
Vedligeholdelse råvandsledning, inst. og inventar20.799112010
Vedligeholdelse boringer0000
Vedligeholdelse arealer0000
El til produktion11.7113610
Vandanalyser og boringskontrol25.58531012
Kompensations lodsejer (beskyttelseszone)0000
Småinventar0400
Teknisk bistand og rådgivning (LER2)002020
Forsikringer7.280777
Gebyrer, grundvands-beskyttelse0000
Afskrivninger i alt0000
Produktionsomkostninger i alt65.376286864
Note 3 Distributionsomkostninger
Vedligeholdelse ledningsnet, brønde og stikledninger0000
Køb målere/udskiftning0000
Statsafgift, ledningstab0000
Teknisk bistand og rådgivning0000
Afskrivninger i alt18.113182323
Distributions-omkostninger i alt18.113182323
Note 4 Administationsomkostninger
Honorar bestyrelse21.000212121
Øvrige udgifter bestyrelsesmøder mv10.40411010
Generalforsamling og vandværks-samarbejde0345
Kurser0088
Porto og gebyrer1.999112
Nets gebyrer457011
Andre omkostninger0000
Kontorartikler og telefon1.724012
IT, hjemmeside, server mv.0172
Konsulentbistand0055
Licenser, faglitteratur og kontingenter6.647647
Regnskabs-assistance16.45771518
Vandposten0000
Gaver/ repræsentation/ åbent hus10.7170101
Difference/ øreafrunding0000
Tab på debitorer0000
Administrations-omkostninger i alt60.405408782
Note 5 Andre driftsindtægter
Måleraflæsnings-gebyr0000
Ejerskiftegebyr0000
Andet0000
Andre driftsindtægter i alt0000
Note 6 Finansielle indtægter
Renteindtægter, bank0000
Finansielle indtægter i alt0000
Note 7 Finansielle omkostninger
Renteudgifter, bank (negativ rente)2.606230
Renteudgifter, Skattekontoen48000
Finansielle omkostninger i alt2.654230
Noter til balancen for 2022
20222023
krt.kr.
Note 8 Materielle anlægsaktiver
Grunde og bygningerInventar
og installa-tioner
Lednings-net
Kostpris 1. januar31.000257.75091.351
Tilgange042.1680
Afgang000
Kostpris 31. december31.000299.91891.351
Afskrivninger pr. 1 januar7.74029.99214.611
Årets afskrivninger1.29014.9961.827
Afskrivninger vedrørende afgang000
Afskrivninger pr. 31. december9.03044.98816.438
Regnskabmæssig værdi pr. 31. december21.970254.93074.913
Note 9 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender brutto5.0965
Periodeafgræns-ningsposter00
Tilgodehavender i alt5.0965
Note 10 Andre tilgodehavender
Moms00
Tilgodehavender00
Andre tilgodehavender i alt00
Note 11 Værdipapirer
Aktier00
Note 13 Overdækning
Overdækning pr. 1. januar619.881638
Årets overdækning jf. note 1-81.757-19
Overdækning per 31. december538.124619
Note 14 Gæld til finansielle institutter
Obligationslån00
Banklån00
Gæld til finansielle institutter i alt00
Note 15 Leverandører af varer og tjenesteydelser
Skyldig moms-2.7844
Skyldig A-skat og AM-bidrag10.20010
Afgift for ledningsført vand17.97218
Skattekontoen480
Skyldige omkostninger4.10316
Øvrige kreditorer72.70373
Leverandører af varer og tjenesteydelser i alt102.241121