ÅRSREGNSKAB

2018ÅRSRAPPORT 2018

NIELSTRUP VANDVÆRK

PERIODEN 1/1 TIL 31/12


Stamoplysninger

Nielstrup VandværkNielstrupvej 264690 Haslev
CVR nr. 33 36 09 59
Mailaddresse: nielstrupvand@get2net.dk
Hjemmeside: www.nielstrup-vandvaerk.dk

BestyrelseBrian Lauridsen, formandMichael JensenPeter PedersenPreben EriksenJørgen Hasfeldt
Bogføring og regnskabElse Skovgaard
Folkevalgte revisorerPer MalmgrenMichael ØrumGodkendt på vandværkets generalforsamling den / 3 -2019
Dirigent:


________________________________________Side 2
Bestyrelsespåtegning
Bestyrelsen har aflagt årsrapport for Nielstrup Vandværk.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt vandværkets vedtægter.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af vandværkets aktiver ogpassiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet for regnskabsåret1. januar - 31. december 2018.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.


Nielstrup, den / 2019


Brian Lauridsen
Michael Jensen

FormandPeter Pedersen
Preben Eriksen


Jørgen Hasfeldt


Folkevalgte revisorers påtegning
Som folkevalgte revisorer for Nielstrup Vandværk har vi revideret årsregnskabet for 2018.Revisionen er udført i overensstemmelse med almindelige anerkendte revisionsprincipper.
Ved revisionen har vi intet fundet at bemærke.
I resultatopgørelsen indgår budgettal for det kommende år. Disse budgettal er ikke omfattetaf vor revision.

Nielstrup, den / 2019


Per Malmgren
Michael Ørum


Side 3
Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Nielstrup Vandværk, er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovensbestemmelser for regnskabsklasse A samt vandværkets vedtægter.
Formålet med årsrapporten er at give et retvisende billede af vandværkets aktiviteter for regnskabs-perioden, og vise om de opkrævede beløb hos medlemmerne er tilstrækkelige.

Resultatopgørelsen
OpstillingsformResultatopgørelsen er opstillet, så den bedst viser vandværkets aktiviteter i det forløbne regnskabsår.

NettoomsætningNettoomsætning fra salg af vand indregnes i resultatopgørelsen, hvis levering har fundet sted i løbetaf regnskabsåret.
Vandværket er underlagt det generelle "hvile i sig selv princip", hvorfor der årligt opgøres en over- ellerunderdækning. Denne beregnes som årets indtægter fratrukket årets omkostninger. En eventuel over-dækning anføres som en negativ indtægt (der er opkrævet for meget), mens en eventuel underdækninganføres som et tillæg til indtægterne (der er opkrævet for lidt)
DriftsomkostningerDriftsomkostningerne omfatter alle regnskabsårets omkostninger, der kan henføres til vandværketsproduktion og distribution af vand, samt vedligeholdelse af og afskrivning på anlæg.
AdministrationsomkostningerAdministrationsomkostninger omfatter alle regnskabsårets omkostninger, der er reelle for vandværketsadministration og ledelse.
Finansielle posterFinansielle indtægter indregnes i resultatopgørelsen med de beløb der vedrører regnskabsperioden.
Finansielle indtægter består af renter af bankindestående.

BalancenMaterielle anlægsaktiverVandværksbygningen er optaget til nedskrevet genanskaffelsesværdi. Der afskrives ikke på grunden.Afskrivning foretages lineært over 20 år.
Nødforsyningsledning er optaget til kostpris med fradrag af foretagne afskrivninger.Afskrivning foretages lineært over 50 år.
Vandbehandlingsanlæg er under opbygning og optaget til den foreløbige kostpris.
Side 4

TilgodehavenderTilgodehavender er optaget til nominel værdi.Posten indeholder også perioedeafgrænsningsposter der omfatter afholdte udgifter vedrørendeefterfølgende regnskabsår.
GældsforpligtelserGældsforpligtelser er optaget til nominel værdiPosten indeholder skyldig tilbagebetaling af for meget opkrævet vedrørendeleveret vand, der endnu ikke er faktureret til forbrugerne.
OverdækningOverdækning er et udtryk for, at vandværket har haft større indtægter end krævet i forhold til "hvile i sigselv princippet". Posten reguleres hvert år med årets over- eller underdækning.
UnderdækningUnderdækning er et udtryk for at vandværket har haft mindre indtægter en krævet i forhold til "hvilei sig selv princippet". Posten reguleres hvert år med årets over- eller underdækning.
Periodiseringer vedr. investeringerRegnskabsposten udgør del af overdækning der er anvendt til investeringer.Posten nedbringes i takt med afskrivning på anlægsaktiverne, som er dækket af overdækning.
Side 5
Resultatopgørelse for tiden 1. Januar - 31. December

NOTE ÅRET 2018 ÅRET 2017 BUDGET 2019


Nettoomsætning 1 110.511 155.467 115.355

Driftsomkostninger 2 94.029 138.963 51.005

Driftsresultat
16.482 16.504 64.350

Administrationsomkostninger 3 16.482 16.504 64.350

Resultat før finansielle poster
0 0 0

Finansielle indtægter 4 0 0

ÅRETS RESULTAT ……………….……………………..
0 0 0Resultatdisponering:Underdækning (se note 1)
40.694 90.667 45.905
er indeholdt i nettoomsætning og overført til balancenSide 6
Balance pr. 31. December

NOTE
ÅRET 2018 ÅRET 2017

AKTIVER:
Vandværksbygning og grund 5
27.130 28.420
Inventar og installationer 5
205.987 115.987
Nødforsyningsledning 5
82.221 84.048
Matrielle anlægsaktiver i alt

315.338 228.455


Andre tilgodehavender 6
28.138 21.504
Likvide beholdninger 7
366.294 488.717
Omsætningsaktiver i alt

394.432 510.221

Aktiver i alt

709.770 738.676

PASSIVER:
Overdækning 8
473.855 604.549

Periodisering vedr investeringer 9
205.987 115.987

Gæld til leverandører af varer og tjenesteydelser 10
29.826 17.018

Anden gæld 11
102 1.122

Gældsforpligtelse i alt

709.770 738.676

Passiver i alt

709.770 738.676
Side 7
Noter til resultatopgørelsen for 2018
Året 2018 Året 2017 Budget 2019

Note 1. Netto omsætningFast afgift
37.500 37.500 38.250
Kubikmeterafgift
32.117 27.300 31.200
Gebyrer
200 0 0
Underdækning
40.694 90.666 45.905
Netto omsætning i alt
110.511 155.466 115.355


Note 2. DriftsomkostningerKøb af vand
20.191 23.394 3.000
Vedligeholdelse af ledningsnet/tinglysning
25.220 17.966 5.000
Vedligeholdelse af vandværk
4.451 52.593 2.000
Vedligeholdelse af boring/boringskontrol
0 35.084 0
Elforbrug
9.203 2.388 8.000
Vandanalyser
9.685 580 10.000
Teknisk bistand og rådgivning
18.367 0 0
Forsikringer
3.795 3.641 4.000
Statsafgift, ledningstab
0 200 0
Afskrivning bygning (20 år)
1.290 1.290 1.290
Afskrivning nødforsyningsledning (50 år)
1.827 1.827 1.827
Afskrivning vandinstallation (20 år)
0 0 12.888
Afskrivning EDB (3 år)
0 0 3.000
Driftsomkostninger i alt
94.029 138.963 51.005


Note 3. AdministrationsomkostningerHonorar bestyrelse


25.000
Kontorartikler
846 1.388 1.500
EDB og hjemmeside
4.663 2.595 15.000
Småanskaffelser
0 0
Kursusudgifter
0 1.080 5.000
Telefon- og kørselsgodtgørelse
3.000 3.406 0
Porto og gebyrer
582 474 500
Bestyrelsesmøder
1.029 1.141 5.000
Generalforsamling
2.509 2.622 3.500
Abonnementer
255 255 250
Kontingenter
2.675 2.578 2.800
Nets opkrævningsservice
659 643 800
Repræsentation og åbent hus
264 322 5.000
Tab på debitorer
0 0
Administrationsomkostninger i alt
16.482 16.504 64.350


Note 4. Finansielle indtægterRenteindtægter, bank
0 0 0
Finansielle indtægter i alt
0 0 0
Side 8
Noter til balancen for 2018
Note 5. Materielle anlægsaktiver
Grund og Inventar og Nødforsynings-


bygning installationer ledning
Kostpris pr. 1. januar
31.000 115.987 91.351
Tilgang
0 90.000 0
Afgang
0 0 0
Kostpris 31. december
31.000 205.987 91.351

Afskrivninger pr 1. januar
2.580
7.303
Årets afskrivninger
1.290 0 1.827
Afskrivninger pr. 31. december
3.870 0 9.130
Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december
27.130 205.987 82.221
Året 2018 Året 2017
Note 6. Andre tilgodehavenderMoms og afgifter

18.422 6.460
Periodeafgrænsningsposter

9.716 15.044
Andre tilgodehavender i alt

28.138 21.504


Note 7. Likvide beholdningerBankindestående i Møns Bank

366.294 488.717
Likvide beholdninger i alt

366.294 488.717


Note 8. OverdækningOverdækning pr. 1. januar

604.549 811.202
Årets underdækning se note 1

-40.694 -90.666
Anvendt til investeringer

-90.000 -115.987
Overdækning pr. 31. december

473.855 604.549

Overdækning opdeles såledesKortfristet overdækning

45.905 60.082
Langfristet overdækning

427.950 544.467
Overdækning pr. 31. december

473.855 604.549

Note 9. Periodisering vedr investeringerInvestering primo

115.987 0
Årets investering

90.000 115.987
Investeringer ultimo

205.987 115.987

Note 10. Leverandører og tjenesteydelserMomsAfgift af ledningsført vand

18.207 13.691
Øvrige kreditorer

11.619 3.327
Leverandører af varer og tjenesteydelser

29.826 17.018

Note 11. Anden gældForudbetalt for vand

102 175
Periodeafgrænsningsposter

0 947102 1.122
2017

ÅRSRAPPORT 2017

NIELSTRUP VANDVÆRK

PERIODEN 1/1 TIL 31/12Stamoplysninger

Nielstrup VandværkNielstrupvej 264690 Haslev
CVR nr. 33 36 09 59
Mailaddresse: nielstrupvand@get2net.dk
Hjemmeside: www.nielstrup-vandvaerk.dk

BestyrelseBrian Lauridsen, formandMichael JensenPeter PedersenPreben Eriksen

Bogføring og regnskabElse Skovgaard
Folkevalgte revisorerPer MalmgrenMichael ØrumGodkendt på vandværkets generalforsamling den / 3 -2018
Dirigent:


________________________________________Side 2
Bestyrelsespåtegning
Bestyrelsen har aflagt årsrapport for Nielstrup Vandværk.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt vandværkets vedtægter.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af vandværkets aktiver ogpassiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet for regnskabsåret1. januar - 31. december 2017.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.


Nielstrup, den / 2018


Brian Lauridsen
Michael Jensen

FormandPeter Pedersen
Preben Eriksen


Folkevalgte revisorers påtegning
Som folkevalgte revisorer for Nielstrup Vandværk har vi revideret årsregnskabet for 2017.Revisionen er udført i overensstemmelse med almindelige anerkendte revisionsprincipper.
Ved revisionen har vi intet fundet at bemærke.
I resultatopgørelsen indgår budgettal for det kommende år. Disse budgettal er ikke omfattetaf vor revision.

Nielstrup, den / 2018


Per Malmgren
Michael Ørum


Side 3
Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Nielstrup Vandværk, er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovensbestemmelser for regnskabsklasse A samt vandværkets vedtægter.
Formålet med årsrapporten er at give et retvisende billede af vandværkets aktiviteter for regnskabs-perioden, og vise om de opkrævede beløb hos medlemmerne er tilstrækkelige.

Anvendt regnskabspraksis er ændret i forhold til sidste år for så vidt angår behandling af overdækning

Resultatopgørelsen
OpstillingsformResultatopgørelsen er opstillet, så den bedst viser vandværkets aktiviteter i det forløbne regnskabsår.

NettoomsætningNettoomsætning fra salg af vand indregnes i resultatopgørelsen, hvis levering har fundet sted i løbetaf regnskabsåret.
Vandværket er underlagt det generelle "hvile i sig selv princip", hvorfor der årligt opgøres en over- ellerunderdækning. Denne beregnes som årets indtægter fratrukket årets omkostninger. En eventuel over-dækning anføres som en negativ indtægt (der er opkrævet for meget), mens en eventuel underdækninganføres som et tillæg til indtægterne (der er opkrævet for lidt)
DriftsomkostningerDriftsomkostningerne omfatter alle regnskabsårets omkostninger, der kan henføres til vandværketsproduktion og distribution af vand, samt vedligeholdelse af og afskrivning på anlæg.
AdministrationsomkostningerAdministrationsomkostninger omfatter alle regnskabsårets omkostninger, der er reelle for vandværketsadministration og ledelse.
Finansielle posterFinansielle indtægter indregnes i resultatopgørelsen med de beløb der vedrører regnskabsperioden.
Finansielle indtægter består af renter af bankindestående.

BalancenMaterielle anlægsaktiverVandværksbygningen er optaget til nedskrevet genanskaffelsesværdi. Der afskrives ikke på grunden.Afskrivning foretages lineært over 20 år.
Nødforsyningsledning er optaget til kostpris med fradrag af foretagne afskrivninger.Afskrivning foretages lineært over 50 år.
Vandbehandlingsanlæg er under opbygning og optaget til den foreløbige kostpris.

Side 4

TilgodehavenderTilgodehavender er optaget til nominel værdi.Posten indeholder også perioedeafgrænsningsposter der omfatter afholdte udgifter vedrørendeefterfølgende regnskabsår.
GældsforpligtelserGældsforpligtelser er optaget til nominel værdiPosten indeholder skyldig tilbagebetaling af for meget opkrævet vedrørendeleveret vand, der endnu ikke er faktureret til forbrugerne.
OverdækningOverdækning er et udtryk for, at vandværket har haft større indtægter end krævet i forhold til "hvile i sigselv princippet". Posten reguleres hvert år med årets over- eller underdækning.
UnderdækningUnderdækning er et udtryk for at vandværket har haft mindre indtægter en krævet i forhold til "hvilei sig selv princippet". Posten reguleres hvert år med årets over- eller underdækning.
Side 5
Resultatopgørelse for tiden 1. Januar - 31. DecemberNOTE ÅRET 2017 ÅRET 2016 BUDGET 2018
Nettoomsætning 1 155.467 65.750 125.630


Driftsomkostninger 2 138.963 37.597 90.380


Driftsresultat
16.504 28.153 35.250


Administrationsomkostninger 3 16.504 28.586 35.250


Resultat før finansielle poster
0 -433 0


Finansielle indtægter 4 0 433ÅRETS RESULTAT ……………….……………………..
0 0 0


Resultatdisponering:
Underdækning (se note 1)
90.667 -6 60.082
er tillagt nettoomsætning og overført til balancen
Side 6
Balance pr. 31. DecemberNOTE
ÅRET 2017 ÅRET 2016


AKTIVER:


Vandværksbygning og grund 5
28.420 29.710
Inventar og installationer 5
115.987 0
Nødforsyningsledning 5
84.048 85.875
Matrielle anlægsaktiver i alt

228.455 115.585
Andre tilgodehavender 6
21.504 2.492
Likvide beholdninger 7
488.717 717.487
Omsætningsaktiver i alt

510.221 719.979


Aktiver i alt

738.676 835.564


PASSIVER:


Overdækning 8
720.536 811.202


Gæld til leverandører af varer og tjenesteydelser 9
17.018 14.747


Anden gæld 10
1.122 9.615


Gældsforpligtelse i alt

738.676 835.564


Passiver i alt

738.676 835.564


Side 7
Noter til resultatopgørelsen for 2017
Året 2017 Året 2016 Budget 2018


Note 1. Netto omsætning
Fast afgift
37.500 37.500 37.500
Kubikmeterafgift
27.300 28.256 28.048
Overdækning/underdækning
90.666 -6 60.082
Netto omsætning i alt
155.466 65.750 125.630
Note 2. Driftsomkostninger
Køb af vand
23.394
5.000
Vedligeholdelse af ledningsnet/tinglysning
17.966 0 30.000
Vedligeholdelse af vandværk
52.593 0 10.000
Vedligeholdelse af boring/boringskontrol
35.084 17.337

Elforbrug
2.388 6.430 6.500
Vandanalyser
580 6.103 8.000
Teknisk bistand og rådgivning


10.000
Forsikringer
3.641 3.554 4.000
Statsafgift, ledningstab
200 1.056

Afskrivning bygning (20 år)
1.290 1.290 1.290
Afskrivning nødforsyningsledning (50 år)
1.827 1.827 1.827
Afskrivning inventar og installationer (20 år)

0 12.888
Afskrivning el. tavle (17.503 over 20 år)


875
Driftsomkostninger i alt
138.963 37.597 90.380
Note 3. Administrationsomkostninger
Kontorartikler
1.388 1.518 1.500
EDB og hjemmeside
2.595 2.983 3.000
Småanskaffelser

1.549

Kursusudgifter
1.080 7.760 7.500
Telefon- og kørselsgodtgørelse
3.406 3.690 3.000
Porto og gebyrer
474 471 500
Bestyrelsesmøder
1.141 3.573 7.500
Generalforsamling
2.622 3.204 3.500
Abonnementer
255 250 250
Kontingenter
2.578 2.208 2.800
Nets opkrævningsservice
643 612 700
Repræsentation og åbent hus
322 700 5.000
Tab på debitorer

68

Administrationsomkostninger i alt
16.504 28.586 35.250
Note 4. Finansielle indtægter
Renteindtægter, bank
0 1.953 0
Finansielle indtægter i alt
0 1.953 0
Side 8
Noter til balancen for 2017


Note 5. Materielle anlægsaktiver
Grund og Inventar og Nødforsynings-


bygning installationer ledning
Kostpris pr. 1. januar
31.000
91.351
Tilgang
0 115.987 0
Afgang
0 0 0
Kostpris 31. december
31.000 115.987 91.351


Afskrivninger pr 1. januar
1.290
5.476
Årets afskrivninger
1.290 0 1.827
Afskrivninger pr. 31. december
2.580 0 7.303
Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december
28.420 115.987 84.048

Året 2017 Året 2016
Note 6. Andre tilgodehavender
Moms og afgifter

6.460 872
Periodeafgrænsningsposter

15.044 1.620
Andre tilgodehavender i alt

21.504 2.492
Note 7. Likvide beholdninger
Bankindestående i Møns Bank

488.717 717.487
Likvide beholdninger i alt

488.717 717.487
Note 8. Overdækning
Overdækning pr. 1. januar

811.202 811.196
Årets underdækning se note 1

-90.666 6
Overdækning pr. 31. december

720.536 811.202


Overdækning opdeles således
Kortfristet overdækning

60.082 0
Langfristet overdækning

660.454 811.202
Overdækning pr. 31. december

720.536 811.202
Note 9. Leverandører og tjenesteydelser
Moms
Afgift af ledningsført vand

13.691 11.979
Øvrige kreditorer

3.327 2.768
Leverandører af varer og tjenesteydelser

17.018 14.747


Note 10. Anden gæld
Forudbetalt for vand

175 28
Periodeafgrænsningsposter

947 9.5871.122

2016

ÅRSRAPPORT 2016

NIELSTRUP VANDVÆRK

PERIODEN 1/1 TIL 31/12Stamoplysninger

Nielstrup VandværkNielstrupvej 264690 Haslev
CVR nr. 33 36 09 59
Mailaddresse: nielstrupvand@get2net.dk
Hjemmeside: www.nielstrup-vandvaerk.dk

BestyrelseBrian Lauridsen, formandJørn OlesenMichael JensenPreben EriksenPeter Pedersen
Bogføring og regnskabElse Skovgaard
Folkevalgte revisorerArne PedersenPer MalmgrenOBS: Underskrifter findes under regnskabet !Godkendt på vandværkets generalforsamling den /3-2017
Dirigent:


________________________________________

Side 2

Bestyrelsespåtegning
Bestyrelsen har aflagt årsrapport for Nielstrup Vandværk.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt vandværkets vedtægter.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af vandværkets aktiver ogpassiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet for regnskabsåret1. januar - 31. december 2016.Nielstrup, den / 2017


Brian Lauridsen
Michael Jensen

FormandJørn Olesen
Preben Eriksen


Peter Pedersen


Folkevalgte revisorers påtegning
Som folkevalgte revisorer for Nielstrup Vandværk har vi revideret årsregnskabet for 2016.Revisionen er udført i overensstemmelse med almindelige anerkendte revisionsprincipper.
Ved revisionen har vi intet fundet at bemærke.
I resultatopgørelsen indgår budgettal for det kommende år. Disse budgettal er ikke omfattetaf vor revision.

Nielstrup, den / 2017


Arne Pedersen
Per Malmgren

Side 3
Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Nielstrup Vandværk, er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovensbestemmelser for regnskabsklasse A samt vandværkets vedtægter.
Formålet med årsrapporten er at give et retvisende billede af vandværkets aktiviteter for regnskabs-perioden, og vise om de opkrævede beløb hos medlemmerne er tilstrækkelige.

Anvendt regnskabspraksis er ændret i forhold til sidste år for så vidt angår behandling af overdækning

Resultatopgørelsen
OpstillingsformResultatopgørelsen er opstillet, så den bedst viser vandværkets aktiviteter i det forløbne regnskabsår.

NettoomsætningNettoomsætning fra salg af vand indregnes i resultatopgørelsen, hvis levering har fundet sted i løbetaf regnskabsåret.
Vandværket er underlagt det generelle "hvile i sig selv princip", hvorfor der årligt opgøres en over- ellerunderdækning. Denne beregnes som årets indtægter fratrukket årets omkostninger. En eventuel over-dækning anføres som en negativ indtægt (der er opkrævet for meget), mens en eventuel underdækninganføres som et tillæg til indtægterne (der er opkrævet for lidt)
DriftsomkostningerDriftsomkostningerne omfatter alle regnskabsårets omkostninger, der kan henføres til vandværketsproduktion og distribution af vand, samt vedligeholdelse af og afskrivning på anlæg.
AdministrationsomkostningerAdministrationsomkostninger omfatter alle regnskabsårets omkostninger, der er reelle for vandværketsadministration og ledelse.
Finansielle posterFinansielle indtægter indregnes i resultatopgørelsen med de beløb der vedrører regnskabsperioden.
Finansielle indtægter består af renter af bankindestående.

BalancenMaterielle anlægsaktiverVandværksbygningen er optaget til nedskrevet genanskaffelsesværdi. Der afskrives ikke på grunden.Afskrivning foretages lineært over 20 år.
Nødforsyningsledning er optaget til kostpris med fradrag af foretagne afskrivninger.Afskrivning foretages lineært over 50 år.


Side 4

TilgodehavenderTilgodehavender er optaget til nominel værdi.Posten indeholder også perioedeafgrænsningsposter der omfatter afholdte udgifter vedrørendeefterfølgende regnskabsår.
GældsforpligtelserGældsforpligtelser er optaget til nominel værdiPosten indeholder skyldig tilbagebetaling af for meget opkrævet vedrørendeleveret vand, der endnu ikke er faktureret til forbrugerne.
OverdækningOverdækning er et udtryk for, at vandværket har haft større indtægter end krævet i forhold til "hvile i sigselv princippet". Posten reguleres hvert år med årets over- eller underdækning.

Side 5
Resultatopgørelse for tiden 1. Januar - 31. December

NOTE ÅRET 2016 ÅRET 2015 BUDGET 2017


Nettoomsætning 1 65.750 31.511 118.167

Driftsomkostninger 2 37.597 17.832 86.617

Driftsresultat
28.153 13.679 31.550

Administrationsomkostninger 3 28.586 15.632 31.750

Resultat før finansielle poster
-433 -1.953 -200

Finansielle indtægter 4 433 1.953 200

ÅRETS RESULTAT ……………….……………………..
0 0 0Resultatdisponering:Overdækning (se note 1)
6

er fratrukket nettoomsætning og overført til balancen

Side 6
Balance pr. 31. December

NOTE
ÅRET 2016 ÅRET 2015

AKTIVER:
Vandværksbygning og grund 5
29.710 31.000
Nødforsyningsledning 5
85.875 87.702

Matrielle anlægsaktiver i alt

115.585 118.702


Andre tilgodehavender 6
2.492 2.347
Likvide beholdninger 7
717.487 721.943
Omsætningsaktiver i alt

719.979 724.290

Aktiver i alt

835.564 842.992

PASSIVER:
Overdækning 8
811.202 811.196

Gæld til leverandører af varer og tjenesteydelser 9
14.747 31.770

Anden gæld 10
9.615 26

Gældsforpligtelse i alt

835.564 842.992

Passiver i alt

835.564 842.992Side 7
Noter til resultatopgørelsen for 2015
Året 2016 Året 2015 Budget 2017

Note 1. Netto omsætningFast afgift
37.500 50.000 37.500
Kubikmeterafgift
28.256 52.320 27.885
Overdækning/underdækning
-6 -70.809 52.782
Netto omsætning i alt
65.750 31.511 118.167


Note 2. DriftsomkostningerKøb af vand


4.000
Vedligeholdelse af ledningsnet
0 2.085 5.000
Vedligeholdelse af vandværk
0 0 30.000
Vedligeholdelse af boring/boringskontrol
17.337 0 15.000
Elforbrug
6.430 6.483 6.500
Vandanalyser
6.103 3.883 6.000
Forsikringer
3.554 3.554 4.000
Statsafgift, ledningstab
1.056 0 0
Afskrivning bygning (20 år)
1.290 0 1.290
Afskrivning nødforsyningsledning (50 år)
1.827 1.827 1.827
Afskrivning inventar og installationer (20 år)
0 0 13.000
Driftsomkostninger i alt
37.597 17.832 86.617


Note 3. AdministrationsomkostningerKontorartikler
1.518 861 1.500
EDB og hjemmeside
2.983 2.068 3.000
Småanskaffelser
1.549 0
Kursusudgifter
7.760 0 5.000
Telefon- og kørselsgodtgørelse
3.690 3.000 3.000
Porto og gebyrer
471 350 500
Bestyrelsesmøder
3.573 980 10.000
Generalforsamling
3.204 3.196 3.500
Revisor


1.000
Abonnementer
250 245 250
Kontingenter
2.208 2.577 2.800
Nets opkrævningsservice
612 630 700
Repræsentation
700 1.725 500
Tab på debitorer
68 0 0
Administrationsomkostninger i alt
28.586 15.632 31.750


Note 4. Finansielle indtægterRenteindtægter, bank
433 1.953 200
Finansielle indtægter i alt
433 1.953 200

Side 8
Noter til balancen for 2016
Note 5. Materielle anlægsaktiver
Grund og Inventar og Nødforsynings-


bygning installationer ledning
Kostpris pr. 1. januar
31.000
91.351
Tilgang
0 0 0
Afgang
0 0 0
Kostpris 31. december
31.000 0 91.351

Afskrivninger pr 1. januar
0
3.649
Årets afskrivninger
1.290 0 1.827
Afskrivninger pr. 31. december
1.290 0 5.476
Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december
29.710 0 85.875
Året 2016 Året 2015
Note 6. Andre tilgodehavenderMoms og afgifter

872 0
Periodeafgrænsningsposter

1.620 2.347
Andre tilgodehavender i alt

2.492 2.347


Note 7. Likvide beholdningerBankindestående i Møns Bank

717.487 721.943
Likvide beholdninger i alt

717.487 721.943


Note 8. OverdækningOverdækning pr. 1. januar

811.196 740.387
Årets overdækning se note 1

6 70.809
Overdækning pr. 31. december

811.202 811.196

Overdækning opdeles såledesKortfristet overdækning

52.782
Langfristet overdækning

758.420
Overdækning pr. 31. december

811.202


Note 9. Leverandører og tjenesteydelserMoms


12.142
Afgift af ledningsført vand

11.979 19.427
Øvrige kreditorer

2.768 201
Leverandører af varer og tjenesteydelser

14.747 31.770

Note 10. Anden gældForudbetalt for vand

28 26
Periodeafgrænsningsposter

9.5879.615 26

2014


                             Resultatopgørelse for tiden 1. Januar - 31. December 
  ÅRET 2014 ÅRET 2013 BUDGET 2015
OMSÆTNING:
Vandafgift  ………………………………………….. 145.676 159.684 135.663
OMSÆTNING I ALT  .…………………………………… 145.676 159.684 135.663
DRIFTSOMKOSTNINGER:
Forsikringer  …….………………………………….. 1.500 1.500 1.500
El.forbrug  ……….………………………………….. 5.871 6.259 6.500
Vandprøver  ………………….…………………….. 11.141 2.320 8.000
Vedligeholdelse af ledningsnet m.v.  ….…………. 1.963 0 10.000
Vedligeholdelse af vandværk  …….………………. 414 6.500 10.000
Småanskaffelser  ………………………………….. 3.323 0 0
Vandskat  ………………….…….………………….. 29.749 35.682 37.808
DRIFTSOMKOSTNINGER I ALT  …….………………… 53.961 52.261 73.808
DÆKNINGSBIDRAG:  …………………………………… 91.715 107.423 61.855
SALGSOMKOSTNINGER:
Repræsentation  ……………………….………….. 1.000
Hjemmeside  ……………………….………………. 500
SALGSOMKOSTNINGER I ALT  ………….…………… 0 0 1.500
ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER:
Kontorartikler  ……………………………….……… 893 492 1.000
EDB udgifter  ……………………………….………. 2.067 1.392 2.000
Kursusudgifter ……………………………….……… 5.960 0 20.000
Telefon- og kørselsgodtgørelse  ……….…………. 3.000 3.000 3.000
Porto og gebyrer  ……………….………………….. 322 263 300
Mødeomkostninger  …………….………………….. 11.049 4.318 10.000
Forsikringer  …………………….………………….. 2.054 2.054 2.100
Abonnementer 240 230 240
Kontingenter  …………………….…………………. 2.175 2.050 2.200
Pbs-opkrævningsservice ……….…………………. 644 640 700
ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER I ALT  ……….. 28.404 14.439 41.540
RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER OG RENTER  ……. 63.311 92.984 18.815
AFSKRIVNINGER:
Nødforsyningsledning 2014  (50 år)  ………………… 1.822 0 1.822
Renovering rentvandstank 2015  (30 år)  …………………….. 0 0 8.333
Hovedledning 2005  (10 år)  ……………………….. 30.439 30.440 0
AFSKRIVNINGER I ALT 32.261 30.440 10.155
FINANSIERINGSINDTÆGTER:
Renteindtægter  …………………….……………… 4.932 8.360 2.000
Rykkergebyrer  …………………………………….. 300 400 0
FINANSIERINGSINDTÆGTER I ALT  …….…………. 5.232 8.760 2.000
ÅRETS RESULTAT ……………….…………………….. 36.282 71.304 10.660

                                                          Balance pr. 31. December
    ÅRET 2014 ÅRET 2013
AKTIVER:
ANLÆGSAKTIVER:
Ejendommen, matr. Nr. 12 v  …………………….. 31.000 31.000
Regulering til ejendomsværdi  ……………………. 0 0
Ejendom i alt                       …………………….. 31.000 31.000
Nødforsyningsledning 2014:
Saldo primo  ……………………………………….. 91.351 0
Akkumuleret afskrivning  …………………………. -1.822 0
Saldo ultimo ……………………………………….. 89.529 0
Hovedledning Nielstrupvej 2005:
Saldo primo 213.079 213.079
Akkumuleret afskrivning  …………………………. -213.079 -182.640
Saldo ultimo  ………………………………………. 0 30.439
ANLÆGSAKTIVER I ALT  ……………………………… 120.529 61.439
OMSÆTNINGSAKTIVER:
Likvide beholdninger:
Møns Bank nr. 801097-9  …………….………….. 0 39.509
Møns Bank nr. 170085-7  …………….…………… 624.093 633.553
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT  ……………………….. 624.093 673.062
TILGODEHAVENDER:
Moms og afgifter  ………………………………………. 12.077 0
TILGODEHAVENDER I ALT ………………………...… 12.077 0
AKTIVER I ALT  …………………………………………. 756.699 734.501
PASSIVER:
GÆLD OG EGENKAPITAL:
Egenkapital primo  …………………………………….. 704.105 632.801
Årets resultat  …………………………………………… 36.282 71.304
Egenkapital ialt  ………………………………………… 740.387 704.105
SKYLDIGE OMKOSTNINGER:
Forudbetalt  vand ………………………………………. 181
Afgift af ledningsført vand  …………………………….. 15.613 16.661
Kreditorer  ………………………………………………. 518 0
Moms og afgifter  ………………………………………. 0 13.735
Kortfristet gæld i alt  ……………………………………. 16.312 30.396
GÆLD OG EGENKAPITAL I ALT  …………………….. 756.699 734.501

2013


                             Resultatopgørelse for tiden 1. Januar - 31. December 
  ÅRET 2013 ÅRET 2012 BUDGET 2014
OMSÆTNING:
Vandafgift  ………………………………………….. 159.684 132.462 150.313
OMSÆTNING I ALT  .…………………………………… 159.684 132.462 150.313
DRIFTSOMKOSTNINGER:
Forsikringer  …….………………………………….. 1.500 1.500 1.500
El.forbrug  ……….………………………………….. 6.259 6.370 6.500
Vandprøver  ………………….…………………….. 2.320 5.244 8.000
Vedligeholdelse af ledningsnet m.v.  ….…………. 0 37.004 10.000
Vedligeholdelse af vandværk  …….………………. 6.500 465 10.000
Vandskat  ………………….…….………………….. 35.682 25.123 32.090
DRIFTSOMKOSTNINGER I ALT  …….………………… 52.261 75.706 68.090
DÆKNINGSBIDRAG:  …………………………………… 107.423 56.756 82.223
SALGSOMKOSTNINGER:
Repræsentation  ……………………….………….. 415 500
Hjemmeside  ……………………….………………. 2.009 500
SALGSOMKOSTNINGER I ALT  ………….…………… 0 2.424 1.000
ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER:
Kontorartikler  ……………………………….……… 492 721 500
EDB udgifter  ……………………………….………. 1.392 1.471 1.800
Kursusudgifter ……………………………….……… 0 480 20.000
Telefon- og kørselsgodtgørelse  ……….…………. 3.000 3.000 3.000
Porto og gebyrer  ……………….………………….. 263 46 300
Mødeomkostninger  …………….………………….. 4.318 3.736 10.000
Forsikringer  …………………….………………….. 2.054 2.054 2.000
Abonnementer 230 225 240
Kontingenter  …………………….…………………. 2.050 1.720 2.200
Pbs-opkrævningsservice ……….…………………. 640 612 700
Småanskaffelser  ………………………………….. 0 3.359  
ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER I ALT  ……….. 14.439 17.424 40.740
RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER OG RENTER  ……. 92.984 36.908 40.483
AFSKRIVNINGER:
Ringforbindelse 2014  ...…….………………………….. 7.500
Hovedledning 2003  ……………………………….. 0 7.650 0
Hovedledning 2005  ……………………………….. 30.440 30.440 30.440
AFSKRIVNINGER I ALT 30.440 38.090 37.940
FINANSIERINGSINDTÆGTER:
Renteindtægter  …………………….……………… 8.360 10.101 5.000
Rykkergebyrer  …………………………………….. 400 600 0
FINANSIERINGSINDTÆGTER I ALT  …….…………. 8.760 10.701 5.000
EKSTRAORDINÆRE POSTER:
Tilslutningsafgifter . ……………………………………… 0 40.000
Etableringudgifter ved vandtilslutning  ………………… 0 27.026
EKSTRAORDINÆRE POSTER I ALT  .……………….. 0 12.974 0
ÅRETS RESULTAT ……………….…………………….. 71.304 22.493 7.543

                                                          Balance pr. 31. December
    ÅRET 2013 ÅRET 2012
AKTIVER:
ANLÆGSAKTIVER:
Ejendommen, matr. Nr. 12 v  …………………….. 31.000 31.000
Regulering til ejendomsværdi  ……………………. 0 0
Ejendom i alt                       …………………….. 31.000 31.000
Hovedledning Nielstrupstræde 2003 :
Saldo primo  ……………………………………….. 76.455 76.455
Akkumuleret afskrivning  …………………………. -76.455 -76.455
Saldo ultimo ……………………………………….. 0 0
Hovedledning Nielstrupvej 2005:
Saldo primo 213.079 213.079
Akkumuleret afskrivning  …………………………. -182.640 -152.200
Saldo ultimo  ………………………………………. 30.439 60.879
ANLÆGSAKTIVER I ALT  ……………………………… 61.439 91.879
OMSÆTNINGSAKTIVER:
Likvide beholdninger:
Kongsted Sparekasse nr. 801097-9  ……………. 39.509 26.977
Kongsted Sparekasse nr. 170085-7  ……………. 633.553 510.530
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT  ……………………….. 673.062 537.507
TILGODEHAVENDER:
Tilgodehavende tilslutningsafgift  …………………….. 0 50.000
TILGODEHAVENDER I ALT ………………………...… 0 50.000
AKTIVER I ALT  …………………………………………. 734.501 679.386
PASSIVER:
GÆLD OG EGENKAPITAL:
Egenkapital primo  …………………………………….. 632.801 610.308
Årets resultat  …………………………………………… 71.304 22.493
Regulering til ejendomsværdi  ……………………….. 0 0
Egenkapital ialt  ………………………………………… 704.105 632.801
SKYLDIGE OMKOSTNINGER:
Afgift af ledningsført vand  …………………………….. 16.661 13.411
Kreditorer  ………………………………………………. 0 26.768
Moms og afgifter  ………………………………………. 13.735 6.406
Kortfristet gæld i alt  ……………………………………. 30.396 46.585
GÆLD OG EGENKAPITAL I ALT  …………………….. 734.501 679.386

2012

                             Resultatopgørelse for tiden 1. Januar - 31. December 
  ÅRET 2012 ÅRET 2011 BUDGET 2013
OMSÆTNING:
Vandafgift  ………………………………………….. 132.462 133.937 151.800
OMSÆTNING I ALT  .…………………………………… 132.462 133.937 151.800
DRIFTSOMKOSTNINGER:
Forsikringer  …….………………………………….. 1.500 1.500 1.500
El.forbrug  ……….………………………………….. 6.370 5.321 6.500
Vandprøver  ………………….……………………… 5.244 6.544 10.000
Vedligeholdelse af ledningsnet m.v.  ….…………. 37.004 605 10.000
Vedligeholdelse af vandværk  …….………………. 465 53.338 53.000
Vandskat  ………………….…….………………….. 25.123 22.685 32.642
Vandindvindingsafgift  ……………….…………….. 0 3.150 0
DRIFTSOMKOSTNINGER I ALT  …….………………… 75.706 93.143 113.642
DÆKNINGSBIDRAG:  …………………………………… 56.756 40.794 38.158
SALGSOMKOSTNINGER:
Repræsentation  ……………………….………… 415 252 500
100 års jubilæum  …………………………………. 0 12.698 0
Hjemmeside  ……………………….………………. 2.009 72 500
SALGSOMKOSTNINGER I ALT  ………….…………… 2.424 13.022 1.000
ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER:
Kontorartikler  ……………………………….……… 721 48 500
EDB udgifter  ……………………………….………. 1.471 1.248 2.000
Kursusudgifter  ……………………………….……… 480 1.000
Telefon- og kørselsgodtgørelse  ……….…………. 3.000 3.000 3.000
Porto og gebyrer  ……………….………………….. 46 32 100
Mødeomkostninger  …………….………………….. 3.736 5.394 5.000
Forsikringer  …………………….………………….. 2.054 2.016 2.000
Abonnementer 225 220 220
Kontingenter  …………………….…………………. 1.720 1.657 1.700
Pbs-opkrævningsservice  ……….…………………. 612 602 700
Småanskaffelser  ………………………………….. 3.359 0 0
ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER I ALT  ……….. 17.424 14.217 16.220